EXIST vil stoppe menneskehandel

Menneskehandel

Menneskehandel er den hurtigst voksende kriminalitet i verden i dag!

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv og berører markante problemfelter som:

  • menneskerettigheder og menneskeværd
  • ligestilling
  • sundhed
  • illegal migration
  • sort økonomi
  • vold og kriminalitet

Den transatlantiske slavehandel, der varede i 400 år, var en forbrydelse mod menneskeheden. Cirka 12 millioner mænd, kvinder og børn blev solgt som slaver og opbevaret som varer under dæk af skibe, som sejlede fra Afrika til kolonierne i Nord- og Sydamerika. I 1792 blev slavehandel forbudt.

I dag, mere end 200 år senere, er menneskehandel stadig et globalt problem. Det er den hurtigst voksende kriminalitet i verden og 49,6 millioner mennesker er i dag ofre for menneskehandel.

Kilde, Kilde

I år 2000 enedes store dele af det internationale samfund om en definition af begrebet menneskehandel i FN-protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgelse af menneskehandel. Den blev underskrevet i 2000 i Palermo i Italien og går derfor under navnet Palermo-protokollen.

Kilde

I 2010 vedtog De Forenede Nationers generalforsamling en global handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og opfordrede regeringer over hele verden til at træffe koordinerede og vedvarende foranstaltninger for at løse problemet.

Kilde

NIGERIA

Menneskehandel – Nigerias indsats på området

Den nationale indsats mod menneskehandel, NAPTIP (The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons) blev oprettet 2003 og man vedtog en lov, der forbyder alle former for menneskehandel.

Der blev udarbejdet adskillige retningslinjer med det formål at håndhæve eksisterende lovgivning på området samt udvikle funktionelle procedurer med efterfølgende handling. På trods af disse initiativer har den nigerianske regering stadig behov for yderligere ressourcer og international bistand, ligesom der er behov for et styrket samarbejde mellem lokale, nationale og internationale aktører for at bekæmpe menneskehandel i Nigeria.

DANMARK

Menneskehandel – en udfordring i Danmark

Den danske indsats mod menneskehandel følger en række internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale konventioner indebærer en forpligtelse til at kriminalisere menneskehandel og yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.

Center mod menneskehandel blev etableret i 2007 og har siden da bidraget til regeringens handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel. Den aktuelle handlingsplan er for årene 2022-2025 med følgende indsatsområder:

  • Styrket myndighedsindsats, opsøgende arbejde og identifikation
  • Bedre tilbud til ofre for menneskehandel
  • Styrket retsforfølgning af bagmænd

Kilde

Fakta fra Center mod menneskehandel 2022

73 personer er vurderet udsat for menneskehandel i 2022, heraf er 48 kvinder, som primært er udnyttet til prostitution. 27 personer, og hermed mere end hver tredje, er under 25 år.

I årsrapport 2022 præsenterer Center mod Menneskehandel statistisk og viden om de personer, som har været udsat for menneskehandel i Danmark. Rapporten giver også et indblik i forskellige aktørers indsatser, og præsenterer temaer som forberedte hjemsendelser og hvidvask af bagmænds profit.

Kilde

Læs mere

Nyeste projekter

EXIST og Sarina-projektet
Sarina-projektet er et safehouse og er beliggende i Abuja. Det blev etableret for at tilbyde kvindelige sexarbejdere husly og et sikkert sted af være. Det er 3 år gammelt og EXIST har bidraget med træ...
I Wish I Knew – ny forebyggende film.
I Wish I Knew is the story of four survivors of human trafficking who share their tragic stories in what could seem the dimming light of a sunset. The sun rises again, and the light of hope leads them...
30 medarbejdere fra 10 safehouses.
Et safehouse er et hjem for kvinder, som har lagt livet i prostitution bag sig. Her gennemfører de et rehabiliteringsforløb, udvikler deres færdigheder og forbereder sig på at vende tilbage til livet ...
Kristne og muslimer arbejder sammen
Religiøse ledere i Nigeria har stor autoritet – på godt og på ondt. EXIST samarbejder med de netværker, indenfor både det kristne og det muslimske netværk, som vil samarbejde om en fælles indsats mod ...

Derfor eksisterer EXIST

EXIST arbejder aktivt på at forebygge og bekæmpe menneskehandel, et omfattende globalt problem. Denne form for kriminalitet udgør en alvorlig overtrædelse af basale menneskerettigheder og er en grov krænkelse af den enkeltes ret til selvbestemmelse over egen krop og eget liv. Menneskehandel er i dag den hurtigst voksende kriminalitet på verdensplan og udgør en indbringende forretning for hensynsløse bagmænd, der fratager medmennesker deres frihed og værdighed. Dette er uacceptabelt.

EXIST er overbevist om, at hvert eneste menneske er unikt, uerstatteligt og besidder ubegrænset værdi i sig selv. Vores arbejde hviler på respekten for alles lige værd, uanset religion, etnicitet, politisk tilhørsforhold, social status, køn eller seksualitet. Som medmennesker forpligter vi os til at støtte dem, der er blevet frataget muligheden for at træffe deres egne valg.

EXIST samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale ligesindede, som myndigheder, politikere, ambassadører, religiøse ledere, kirker, moskeer, ikke-statslige organisationer og enkeltpersoner, som også bekæmper menneskehandel.

EXIST arbejder både i Danmark og Nigeria. Vores indsatsområder er:
Oplysning og forebyggelse
Rehabilitering og reintegration
Kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning

Læs mere

Nyhedsbreve

Gør en forskel for kvinder i Nigeria!