Menneskehandel
Verdens hurtigste voksende kriminalitet i dag

GLOBALT

Menneskehandel er et globalt problem, hvor kyniske bagmænd udnytter sårbare menneskers søgen efter en bedre tilværelse.

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv og berører markante problemfelter som:

  • menneskerettigheder og menneskeværd
  • ligestilling
  • sundhed
  • illegal migration
  • sort økonomi
  • vold og kriminalitet

 

Den transatlantiske slavehandel, der varede i 400 år, var en forbrydelse mod menneskeheden. Cirka 12 millioner mænd, kvinder og børn blev solgt som slaver og opbevaret som varer under dæk af skibe, som sejlede fra Afrika til kolonierne i Nord- og Sydamerika. I 1792 blev slavehandel forbudt.

I dag, mere end 200 år senere, er menneskehandel stadig et globalt problem. Det er den hurtigst voksende kriminalitet i verden og 49,6 millioner mennesker er i dag ofre for menneskehandel.

Kilde

Kilde

I år 2000 enedes store dele af det internationale samfund om en definition af begrebet menneskehandel i FN-protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgelse af menneskehandel. Den blev underskrevet i 2000 i Palermo i Italien og går derfor under navnet Palermo-protokollen.

Kilde

I 2010 vedtog De Forenede Nationers generalforsamling en global handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og opfordrede regeringer over hele verden til at træffe koordinerede og vedvarende foranstaltninger for at løse problemet.

Kilde

Kompetenceudvikling...

NIGERIA

Menneskehandel – Nigerias indsats på området

Den nationale indsats mod menneskehandel, NAPTIP (The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons) blev oprettet 2003 og man vedtog en lov, der forbyder alle former for menneskehandel.

Der blev udarbejdet adskillige retningslinjer med det formål at håndhæve eksisterende lovgivning på området samt udvikle funktionelle procedurer med efterfølgende handling. På trods af disse initiativer har den nigerianske regering stadig behov for yderligere ressourcer og international bistand, ligesom der er behov for et styrket samarbejde mellem lokale, nationale og internationale aktører for at bekæmpe menneskehandel i Nigeria.

IMG_0120-min

DANMARK

Menneskehandel – en udfordring i Danmark

Den danske indsats mod menneskehandel følger en række internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale konventioner indebærer en forpligtelse til at kriminalisere menneskehandel og yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.

Center mod menneskehandel blev etableret i 2007 og har siden da bidraget til regeringens handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel. Den aktuelle handlingsplan er for årene 2022-2025 med følgende indsatsområder:

  • Styrket myndighedsindsats, opsøgende arbejde og identifikation
  • Bedre tilbud til ofre for menneskehandel
  • Styrket retsforfølgning af bagmænd

Kilde

Forebyggende-indsats-Edo-state

Fakta fra Center mod menneskehandel 2022

73 personer er vurderet udsat for menneskehandel i 2022, heraf er 48 kvinder, som primært er udnyttet til prostitution. 27 personer, og hermed mere end hver tredje, er under 25 år.

I årsrapport 2022 præsenterer Center mod Menneskehandel statistisk og viden om de personer, som har været udsat for menneskehandel i Danmark. Rapporten giver også et indblik i forskellige aktørers indsatser, og præsenterer temaer som forberedte hjemsendelser og hvidvask af bagmænds profit.

Kilde

smykker